لوگو

اخبار اختصاصی

جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی دکتر فاطمه آزاد در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی دکتر فاطمه آزاد در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

1401/11/25
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکزتحقیقات در دی ماه 1401

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکزتحقیقات در دی ماه 1401

1401/10/14
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکزتحقیقات در آذر ماه 1401

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکزتحقیقات در آذر ماه 1401

1401/09/01
برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات  ENT و مرکز کوهورت گیلان

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات ENT و مرکز کوهورت گیلان

1401/08/14
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر شادمان نعمتی به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی رشت منصوب شد.

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر شادمان نعمتی به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی رشت منصوب شد.

1401/08/14
جلسه دفاع از پایان نامه  دکتر محمد دهقان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر محمد دهقان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

1401/08/02
قبولی صددرصد دستیاران ارشد گروه ENT

قبولی صددرصد دستیاران ارشد گروه ENT

1401/07/17
جلسه دفاع از پایان نامه ی دکتر سعیده شریف نیا در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

جلسه دفاع از پایان نامه ی دکتر سعیده شریف نیا در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

1401/06/08
جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی  دکتر نفیسه صادق زاده در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی دکتر نفیسه صادق زاده در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

1401/06/01
جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای حرفه ای خانم دکتر نگین خسروی در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای حرفه ای خانم دکتر نگین خسروی در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

1401/05/15
برگزاری جلسه با ادمین مرکزی سامانه منییر پیرامون

برگزاری جلسه با ادمین مرکزی سامانه منییر پیرامون" راه اندازی سامانه جدید منییر"

1401/04/25
جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای حرفه ای سرکار خانم دکتر مهتاب راجی در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای حرفه ای سرکار خانم دکتر مهتاب راجی در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

1401/01/29
جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای حرفه ای جناب آقای دکتر راستین حسین زاده

جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای حرفه ای جناب آقای دکتر راستین حسین زاده

1401/01/29
برگزاری همایش ملی بیماری منییر و ثبت آن در اردیبهشت ماه 1401

برگزاری همایش ملی بیماری منییر و ثبت آن در اردیبهشت ماه 1401

1400/12/16
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

1400/10/18
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

1400/09/27
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

1400/09/07
جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی (گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن)در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای تخصصی (گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن)در مرکز تحقیقات بیماریهای گوش و حلق و بینی

1400/07/12
آرشیو
آرشیو
آرشیو