توضیحات


تصویر

1

کیست های سر و گردن

مولف: دکتر رحمت اله بنان

تاریخ انتشار: 1375

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 
       

2

نگاهی به درمان جراحی اوتیت سروز

ترجمه وتالیف: دکتر رحمت اله بنان

تاریخ انتشار: 1375

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

   
       

3

تراکئوستومی«راهنمای بیماران عمل شده"

مولف: دکتر رحمت اله بنان

تاریخ انتشار: 1375

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

   
       

4

سرگیجه, رویکردهای عملی در تشخیص و درمان

مترجمان: دکتر عالیا صابری، دکتر شادمان نعمتی

تاریخ انتشار: 1378

انتشارات: ارجمند

 

       

5

استخوان شناسی انسانی

مولف: دکتر ابراهیم نصیری

تاریخ انتشار: 1378

انتشارات: حیان

 

       

6

اورژانسهای گوش

مولف: دکتر هوشنگ گرامی

سهیلا سیگارودی

تاریخ انتشار: 1379

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

7

چگونه بیمار مبتلا به سرگیجه را معاینه کنیم؟

مولف: دکتر میر محمد جلالی

تاریخ انتشار: 1384

انتشارات: گپ

 

8

گوش،گلو وبینی

مولف: دکتر هادی سرمست

دکتر سید حمید رضا باقری

تاریخ انتشار: 1386

انتشارات: تیمور زاده

 

9

بیماریهای التهابی غدد بزاقی

اورژانسهای گوش

مولف: دکتر هوشنگ گرامی

دکتر عبدالرحیم کوشا

تاریخ انتشار: 1388

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

10

اشکالات و نکات کلیدی در جراحی سر و گردن

مترجمان: دکتر رحمت اله بنان ، دکتر میر محمد جلالی

تاریخ انتشار: 1389

انتشارات: ارجمند

 

11

سیالوره (بزاق ریزش(

مولف:دکتر سید ابراهیم نقوی

دکتر شادمان نعمتی

تاریخ انتشار: 1389

انتشارات: گپ

 

12

آنالیز کلینیکی صورت

مترجمان: دکتر رحمت اله بنان ، دکتر هوشنگ گرامی

دکتر نعمت اله عراقی

تاریخ انتشار: 1389

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

13

یماریهای عفونی گوش

مولف: دکتر میر محمد جلالی

دکتر هادی سرمست

تاریخ انتشار: 1391

انتشارات: تیمور زاده

 

14

الفبای رهبری بالینی

مولف:دکتر شادمان نعمتی،دکتر عالیا صابری

طاهره مقدس

تاریخ انتشار: 1392

انتشارات: گپ

 

15

تمرینات صدادرمانی

مترجمان: دکتر شادمان نعمتی، فاطمه ستوا

تاریخ انتشار: 1392

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

16

راهنما و الگوی عملکرد مبتنی بر شواهد پرستاری-بیمارستان جانز هاپکینز

مترجمان: دکتر میر محمد جلالی ، دکتر فتانه بخشی

دکتر ربابه سلیمانی

تاریخ انتشار: 1392

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

17

تشخیص های افتراقی در بیماریهای گوش،گلو،بینی وسرو گردن کودکان

مترجمان: دکتر شادمان نعمتی، دکتر علی فقیه حبیبی

تاریخ انتشار: 1395

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 
18

تشخیص های افتراقی در بیماریهای گوش،گلو،بینی وسرو گردن

مترجمان: دکتر شادمان نعمتی، دکتر علی فقیه حبیبی

تاریخ انتشار: 1395

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 
19
 
 برگزیده ای از کامینگز بیماریهای عفونی گوش
 
مترجمان: دکتر میر محمد جلالی، دکتر علی فقیه حبیبی
 
تاریخ انتشار:1396
 
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان 
 
 
 
 
 20
 
 
 اختلالات بویایی
 
 گردآوری و تدوین:دکتر هوشنگ گرامی،دکتر علی فقیه حبیبی
تاریخ انتشار:1396
 
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400